ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

          ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ᠃ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠣᠸᠠᠢ ᠵᠢᠶᠠ ᠸᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠸᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠠᠬᠡᠷ᠂ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ 5 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ 22 ᠭᠤᠣᠯ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 215 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ 1500 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ 10 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠪᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1992 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠶᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠯᠠᠭᠦᠣ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ