ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/27

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ 668 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 11 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠭᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠴᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ 2 ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ᠂ 3 ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠵᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ 16 ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ 20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠳᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 400 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ / ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 100 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 110 ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ