ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/7

        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ 13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ︵1162~1227︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 100 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠦᠣᠠᠳᠠᠷ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠠ ᠮᠠᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 400 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 100 ᠲᠦᠮᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ︵ᠵᠦᠩᠶᠣᠸᠠᠠ︶ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠲᠢᠪ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠲᠠᠵᠢᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 19 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 103 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ᠂ ᠦᠭᠦᠭᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠠ᠂ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ 1939~1940 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 29.5% ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ - 16.6‰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣ ᠨᠢ ᠲᠦᠩᠬᠡᠵᠢ 19.6 ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1947 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ 83 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 19 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 103 ᠲᠦᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ 20% ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 1990 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 480 .24 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 337.97 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 15.75% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 70.38% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 581.39 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ 101.15 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 21.06% ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1947 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠱᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 1947~1964 ᠤᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠱᠠᠳᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠱᠠᠳᠣ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1953 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ 98.50 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ 1947 ᠤᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 2 .55 ᠲᠦᠮᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 2.85% ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1964 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 138 .45 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 1953 ᠤᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠣᠠᠬᠠᠪᠠᠯ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 3.6 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 33% ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1964~1982 ᠤᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠱᠠᠳᠣ ᠮᠦᠠ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠪᠠ᠃ 1982 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 248.94 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ 1964 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 6.14 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 3.31% ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 1982~1990 ᠤᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠱᠠᠳᠣ ᠮᠦᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠱᠠᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1990 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠡᠣᠠ 337.97 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 89 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ 11.13 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 39% ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ 1982 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 37.88 ᠲᠦᠮᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠭᠰᠠᠣᠠ ᠪᠠᠷᠤᠬ 33 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ 3995349 ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ