ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠣᠵᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

          ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ 1956 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 49.9‰ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 6.5‰ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ 36.24‰ ᠠᠴᠠ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠠᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 23.9‰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 1990 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 86.07‰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ 2.34‰ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ 15 ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ 19 ᠨᠠᠰᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ 20 ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ 24 ᠨᠠᠰᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠣ 3 ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠬ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠢᠷᠠᠣᠠᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦ᠋ᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠳᠣ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠲᠦᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠦᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ 29.5% ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 2.3% ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠣ ᠴᠣ᠋ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ 35 ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ 69.3 ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ