ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

       ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠡᡁᠧᠷᠼᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠳᠣ ᠵᠦᠷᠢᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ 1000 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ 20~200 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠬ 10 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃ 1978 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ 1981 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯ 5 ᠲᠠᠪᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 1 ᠭᠦᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠠ 44 ᠭᠦᠩᠭᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ 16 ᠭᠦᠩᠭᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ 4 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠬ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠬ᠂ ᠡᠷᠳᠠ ᠵᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠧᠰ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠪᠠ ᠫᠧᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠦᠨᠠᠰᠣᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ᠂ ᠮᠸᠡᠭ ᠬᠦ᠋ ᠯᠢᠠ᠂ ᠬᠠ ᠨᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠢ ᠯᠢᠠ ᠰᠸᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 5 ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠬᠠᠶᠢᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣ 4 ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠬᠡᠣᠠ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 100 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ