ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

        ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠳᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 100 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ - ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠴᠣᠰᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠢ ᠲᠣᠩᠬᠠᠬᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠢᠯᠣᠠ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ