ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ 2 ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠵᠢᠨᠢᠩ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠯᠠᠪᠳᠠᠯᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 9 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ