ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

       ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ 10 ᠲᠣᠮᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1947 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 820᠂ 61 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ 1000 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ᠂ ᠦᠰᠣᠳᠠᠢ ᠠᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠲᠠᠯ ᠵᠣᠬᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ 16 ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠬ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠲᠠᠯ ᠰᠠᠭᠦᠯ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ 8 ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ︵ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ︶ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠢᠩ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠱᠸᠠᠵᠸᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠡᠭ᠂ ᠤᠣᠮᠸᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠠ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ᠂ ᠤᠷᠣᠰ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ 30 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ 400 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ