ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

       ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ 1962 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ 735 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠬ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠮᠠᠯ᠂ ᠢᠳᠠᠰᠢᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 5 ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠴᠢᠠ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠱᠸᠠᠵᠸᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠵᠦᠩᠱᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ 16 ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ 24 ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬ᠂ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ᠂ ᠡᠷᠠᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤᠬ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠯᠠᠰᠠᠳᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ᠂ ᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 100 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 30 ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ 100 ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ