ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8


        ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ 1᠂ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠶᠢᠨ 5 ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠶᠦᠭᠤᠰᠯᠠᠸᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠰᠢᠯᠴᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ᠃ 2᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ᠃ 3᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠫᠣᠯᠠᠠᠳ᠋᠂ ᠴᠧᠬᠣ᠋᠂ ᠷᠣᠮᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠶᠦᠭᠤᠰᠯᠠᠸᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ 15 ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ 70 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 10 ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 7 ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠴᠢᠮᠠᠬᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ