ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

       ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1949 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ 5 ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ᠂ ᠵᠢᠨᠢᠩ᠂ ᠵᠦᠸᠧᠽᠢ ᠱᠠᠠ᠂ ᠲᠣᠣ ᠯᠢᠠ᠂ ᠰᠢᠠ ᠡᡁᠧ᠂ ᠯᠦᠩ ᠱᠸᠡᠭ ᠵᠣᠸᠠᠩ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩᠴᠸᠡᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ 7 ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠩ ︵ᠦᠴᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ︶᠂ ᠬᠤᠷᠢᠠᠬᠡᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ 2 ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠤᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠵᠢ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠠ ᠯᠢᠠ᠂ ᠰᠠᠠ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠶᠢᠩ᠂ ᠹᠥ᠋ ᠱᠸᠡᠭ ᠵᠣᠸᠠᠩ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠸᠢ ᠭᠦᠢ ᠶᠢᠩ᠂ ᠭᠦᠩ ᠭᠧᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ 8 ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 645 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠠᠬᠡ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷᠳᠣ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠭᠦᠷᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1949 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠣᠵᠣ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ