ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠡ᠊
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

      ‍ᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠢ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ  ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠮᠠᠰᠢᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ‍ᠣ‌‍ᠢᠦ᠋ᠢᠯ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠨᠢ 1950 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ 3 ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ 60 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 8᠂ 5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ 1956 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠠᠵᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ 40 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 1᠂ 2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ