ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠰᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8

       ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠰᠠᠷ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1986 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩᠱᠠᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 76 .5 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 15 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ︵ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ 1 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ 14 ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ︶᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 1᠂ 79 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ 1.2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠯᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠷ᠂ 256 ᠵᠠᠮ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠢᠯᠠ ᠤᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠰᠣᠠ ᠠᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠦᠷᠣᠬᠡ᠂ 173 ᠤᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ︵ᠪᠤᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ︶ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠦᠷᠣᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ