︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠯᠳᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/14

       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠣᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠠᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ 3 ᠬᠡᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ᠂ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠬᠡᠯᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠬᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ