︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/14

        ᠮᠠᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠵᠢᠩ ᠵᠠᠢ ᠭᠦᠩ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠠ ᠰᠢᠣ ᠱᠸᠡᠭ ᠹᠦᠬᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠣᠠᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠴᠢᠠ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1780 ᠤᠠ︶ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 19000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ 12 ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠬᠡᠯᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ