︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/14

         ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ︾    ︵︽蒙古字韵︾︶ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 1269~1296 ᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ 15 ᠠᠪᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠳᠣ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠣ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 856 ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ 303 ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠵᠣ᠋ ᠽᠦᠩ ᠸᠧᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠢ᠂ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ 33 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠦᠯᠠᠳᠠᠠ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠣᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠣ᠋ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ