ᠦᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28

        1976 ᠤᠠ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1984 ᠤᠠ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 6 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 200 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ︽ᠦᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ︾᠂ ︽ᠵᠠᠷ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠳᠣ ᠲᠠᠭᠤᠣ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 4 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ 4 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 25 ᠴᠠᠬ 55 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ 4 ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 85.29% ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ