ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28

        1978 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1981 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 1 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1983 ᠤᠠ ᠳᠤ 10 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 1 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 20 ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 6 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ︽ᠲᠣᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ︾ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 2 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ 11 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 25 ᠴᠠᠬ 24 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 85% ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ