ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28

        1981 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 1 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 1 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯ ︽ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1994 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ 50 ᠸᠠᠲ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ 10 ᠴᠠᠬ 20 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ 4 ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ ︽ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ︾᠂ ︽ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ︾᠂ ︽ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠪᠴᠢ︾᠂ ︽ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠣ ᠴᠠᠬ ᠮᠦᠴᠠ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ 2 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ 50 ᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ 2 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ 4 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 88% ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ