ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28

       1993 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠣ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠣᠪᠠᠭᠳᠣ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠰᠣᠳᠣ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 4 ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ 1995 ᠤᠠ᠂ 1998 ᠤᠠ ᠳᠤ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠤᠳᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ 24 ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ 3 ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ 21 ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ︽ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ︾ ︵ᠡᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ︶᠂ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠦᠰᠣᠭ᠍ᠳᠣ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠪᠠᠬ︾ ᠪᠤᠯᠣᠠ ︽ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠪᠠᠬ︾ ︵ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︶᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠪᠠᠬ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠰᠧᠴᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠡᡁᠧᠨᠠᠠ ᠤ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠱᠠᠠᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠣ 86 ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ︵1997 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ︶᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ 7᠂ 5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 30 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ