ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28

       1985 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ 4 ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 10 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠤᠯᠣᠠ 1 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ 2 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠠ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ︽ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠠ ᠳᠤ︾᠂ ︽ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠬ︾᠂ ︽ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠷ︾᠂ ︽ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ︾᠂ ︽ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ︾᠂ ︽ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ︾᠂ ︽ᠴᠠᠬ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1997 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠳᠣ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 10 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 39 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ 33 ᠴᠠᠬ 45 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ 5 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠣᠷᠬᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠳᠣ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 75% ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ