ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠃ 1950 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ︾ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠩᠬᠡᠷᠬᠡᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ 1954 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ᠂ ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ 1957 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ 2700 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠴᠠᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ 50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 1998 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ 2.8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ 2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 300 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ 20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 2000 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 1997 ᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠳᠤ᠂ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ 140 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ 7800 ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ 71000 ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠣᠮ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ︽ᠭᠠᠨᠵᠣᠣᠷ︾ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠭᠠᠨᠵᠣᠣᠷ︾᠂︽ᠳ᠋ᠠᠠᠵᠣᠣᠷ︾ ᠰᠣᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠠ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ︽ᠰᠦᠢᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠣᠣᠷᠠᠬ︾ ︵ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠪᠤᠳᠢ︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠣᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠬᠢᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠨᠣᠮ ᠰᠠᠣᠠᠭᠦᠯ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ