ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28

         ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 1954 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ 1981 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 200 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ 40 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 5 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠨᠣᠮ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ 162 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ 66 ᠨᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ