ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

       ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠨᠢ 89% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 1950 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ︽ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠠᠢ᠄ 1. ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1956 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠵᠢ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1956 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 2.58 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2. ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ᠃ ︽ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠵᠢᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1965 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠴᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠷ  ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯᠳᠦ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ 1962~1975 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 61.96 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ 3. ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ᠃ 1976~1989 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 240 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠤᠣ ᠱᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠩ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠤᠣ ᠱᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ 18 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ 10 ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠳᠠ 432.9 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ