ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ︽ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ 33 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ?᠂ 59 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 1000 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ 8 ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ 20 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 2 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 5000 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ