ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠰᠢᠬᠳᠣ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 4000~6500 ᠴᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ 77% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠭᠦ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ 1.  20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠩ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠱᠠᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠣ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠠ᠃ 1972 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ 200 ᠸᠠᠲ᠂ 350 ᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ 5 ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠷᠳᠣ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ 1976 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠢᠩᠬᠤᠸᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ FD1.5~100 ᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠴᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 2. ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1978 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ︽ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ︾ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 97 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠫᠣᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ 139 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ 233 ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 3. ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠠᠬᠡᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ 1983 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠠᠴᠠ 9 ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ 14 ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ 58 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 95% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠯᠠᠭᠦᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷ ᠰᠣᠮᠣ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧ ᠴᠢᠩ ᠠᠴᠠ 1 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ 12~20 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠠᠠ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠦᠨᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠴᠠ 5 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ 100 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠠᠬᠡᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠣᠣᠷ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ