ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ︵ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ︶ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

        ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠤᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ 1990 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 512 ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1998 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠴᠦᠨ ︵ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ︶ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠣᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠨᠢ 219 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 200 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ᠂ 203.5 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 213.7 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ︔ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ 402 ᠭᠷᠠᠮ / ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ︔ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 6.07%︔ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ 21.8 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ︔ ᠠᠰᠢᠬ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ 8.85 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 52.58% ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ︔ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠤᠨᠵᠢᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 1.2 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 202% ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ︔ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ 7.64 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 9.52% ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ︔ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ 100 .2% ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ 6000 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠭᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ︵ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ︶ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 16 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 246.3 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ 2 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 8075 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 11 ᠪᠤᠢ᠂ 34 ᠺᠢᠯᠣᠸᠣᠯᠲ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ 6806 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 300 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠣᠯᠲ ᠠᠮᠫᠧᠷ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ 1᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ 6᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ 324 ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ