ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ︽121︾ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠳᠣ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠠᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ 500 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ 500 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡ 500 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ᠂ 2000 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ 1000 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠠᠰᠢ 200 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠷᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ