ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

       ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ 100 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1995 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠣ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠣᠠ 1997 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 8000 ᠮᠣ᠋ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ 3000 ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 514 ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠴᠣ᠂ 61.65 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 8.1495 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠴᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠤ ᠭᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ 23.272 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠭᠦᠷᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣ 2610 ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 390555.4 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ