ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

        ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ 1959 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠢᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ︽ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠵᠢᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 156 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠭᠴᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ 1973 ᠤᠠ ᠳᠤ 2 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ 10 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1988 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ 1 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ 10 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 41.2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 2.78 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 21.1 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 736 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣ᠋ ᠵᠦᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1.49 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠴᠣ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ 13 ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠭ᠍ᠳᠠᠵᠣ᠂ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 7 .23 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 2539 ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ