ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠸᠡᠭ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠡᠭ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠸᠡᠭ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠡᠭ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ︵ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ︶ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠡᠭ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ︵ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︶ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ︽ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ︾ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠨᠠᠪᠴᠢᠬᠡᠵᠣ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ 1996 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠣᠠ ᠲᠠᠰ︾ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠠᠯᠡᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠢ 19 ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠮᠣᠨᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠹᠧᠩᠵᠸᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ 1 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ᠂ 3 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ᠂ 4 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 122.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠬ 75 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ