ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9

        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1921 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1926 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 4 .8 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 1.1 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 3132 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠩᠭᠦᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 150 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠣ 459 ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 29622.6 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ