ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

      ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 18᠂ 5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 12 ᠶᠠᠬᠡ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠤ 8 ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ 12 ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ 9 ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠠᠯᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ 1956~1959 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠭᠦᠪ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠬ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠰᠠᠠ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠺᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠣᠴᠠᠩ ᠭᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠯᠠᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠬ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠳᠣᠷᠢᠯ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠣᠠ ᠭᠤᠯᠳᠣᠷᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠ ᠯᠢᠴᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ 10 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 3030 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠰ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ 1700 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 56% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ 700 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 23% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠯᠠᠠ ᠵᠢᠶᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠠ ᠬᠤᠣᠠᠳᠤᠬ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠣᠠᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠠ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠺᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠣᠴᠠᠩ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ