ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

      ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠣ ᠴᠣᠬᠴᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ 4221 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠬᠤᠳᠠ︶ 18 ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︵ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠬ ᠲᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠠ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠣᠵᠣ᠂  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ 1978 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ 10 ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ