ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

       ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ 5000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠵᠠᠮ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ︽ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠣ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠦᠷᠰᠣᠯᠠᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠰᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ︽ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠠᠣᠠᠴᠣ᠂ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠠᠣᠠᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ 5 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 2458 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ 1/4 ᠶᠢ ᠯᠠ ᠡᠵᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠣᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ 30% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠯ 20% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠭᠠᠰᠴᠣ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 5% ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠨᠤᠬ ᠭᠦᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ