ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

      ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠶᠠᠬᠰᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 87 ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠂ 3147 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ 62 ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠂ 2662 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ︔ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠤ 25 ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠂ 485 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ 932 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ 2096 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠠᠮ 119 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠄ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ 284 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ 2294 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠣᠯᠠ ᠰᠠᠶᠢᠷᠡᠭ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠮ 455 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ 569᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 1 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 80% ᠨᠢ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠬᠳᠣᠯᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠤᠬᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ