ᠰᠧ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠵᠠᠩ ᠹᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 305 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠣᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠯᠢᠠᠰᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠧ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠵᠠᠩ ᠹᠠᠩ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠧ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠵᠠᠩ ᠹᠠᠩ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠪᠤᠢ᠃ 1974 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ ᠨᠢ 80 ᠮᠧᠲᠷ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 114 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 7 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ 0 .73 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ  ᠪᠠᠷ 15 ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ᠂ 80 ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠧ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠵᠠᠩ ᠹᠠᠩ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠭᠦᠠ ᠭᠤᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠠ ᠭᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ