ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ 70  ᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ 70 ᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 109 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠ ᠴᠸᠡᠭ ᠸᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠴᠸᠡᠭ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠪᠤᠢ᠃ 1970 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠬᠤᠣᠰ ᠮᠣᠷᠣᠢ ᠬᠡᠪᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠣ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ 50 ᠮᠧᠲᠷ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠠ 6 ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 342.52 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 7 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ 1 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠢ᠃ 15 ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ᠂ 80 ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠢᠪᠴᠣᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠨᠢ 20 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠠᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠠᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠲᠦᠪ ᠶᠠᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ