ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

     ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠡᡁᠧ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠶᠢᠩᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 1979 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1983 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ 12 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ 5.5 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ 810 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠴᠦᠮ ᠶᠠᠪᠤᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡ 20᠂ ᠴᠦᠷᠭᠦᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠷᠬᠡ 100 ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠭᠤᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 5 ᠲᠠᠰ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ 12 ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ  ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 65 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ 1 ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 20 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠠ ᠬᠤᠣᠠᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ︔ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠯᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠬᠯᠢᠬ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 7010 ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ/ᠰᠧᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋ ᠦᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ 300 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠦᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠴᠣᠰᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ