ᠲᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

     ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠃ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠷᠬᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ 16 ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠂ ᠭᠦᠳᠣᠯ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ 3 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 423.6 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠨᠢ 2840 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠭᠦᠳᠣᠯ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 86 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ