ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠿᠧ ᠳ᠋ᠧ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

       ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠿᠧ ᠳ᠋ᠧ ᠭᠤᠣᠯ ︵ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠭᠤᠣᠯ︶ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠢᠩ ᠠᠴᠠ 490 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠃ 28 ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ 12. 5 ᠮᠧᠲᠷ ᠬᠤᠣᠰ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠴᠢᠬᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 398 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠴᠠᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 7 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1956 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠠᠢ᠃ 1957 ᠤᠠ ᠳᠤ 54 ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ ᠲᠠᠢ 9᠂ 5 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ 2 ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ 5 ᠮᠧᠲᠷ ᠢ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠤᠳᠣ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 561 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠳ᠋ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ