ᠨᠢᠩ ᠮᠣ᠋ ᠲᠧ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠦᠵᠢᠩ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

       ᠤᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠃ ᠡᡁᠧᠨᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠩ ᠮᠣ᠋ ᠲᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠯᠣ᠋ ᠱᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ᠃ 1982 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠯᠭᠦᠮᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠰᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠵᠢᠩ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠱᠦᠢᠨᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 4 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 67 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 4 ᠲᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ