ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

     ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 274 .66 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠯᠳᠣᠩ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ︽ᠨᠦᠬᠡ ᠮᠠᠯᠳᠠᠠ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠠ︾ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ