ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

     ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ︵ᠡᠷᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ︶ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠯᠢᠠ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠹᠥ᠋ ︵ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠯᠢᠠᠳᠦ᠋ᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠸᠧ ᠯᠦᠸᠧ ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠳᠢᠩ ᠹᠥ᠋ ︵ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠩᠴᠸᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠳ᠋ᠠᠮᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ︶ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠢᠶᠣᠣ᠂ ᠰᠦᠩ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠴᠠᠠᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠡᠯᠴᠢᠠ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠣ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠹᠥ᠋ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1016︶ ᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠣᠸᠠᠢ ᠶᠢᠩ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠯᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠠᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠣᠯᠪᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢ ᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠠ ︵1075︶ ᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠸᠠ ᠺᠦᠸᠧ ᠯᠢᠶᠣᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠡᠯᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠰᠢ ᠨᠢᠩ ᠱᠢ ᠯᠢᠣᠸᠠᠢ ᠲᠤ ᠴᠣᠣ︾ ︵︽熙宁使虏图抄︾︶ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ ︽ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠯ ︵ᠭᠤᠯᠳᠣᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ︶ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠠᠯᠳᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠰᠣᠠ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠷᠠᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ · · · · ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠣᠰᠬᠤ ᠤᠰᠣᠠ ᠠᠶᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠰᠴᠣ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ︾ ᠬᠡᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠸᠠᠩ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠠ ᠭᠦᠩᠵᠣ ᠱᠣ᠋ ᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ︵ᠤᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ︶ ᠶᠢ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠱᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ