ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 109 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/4/27

       ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠯᡁᠠᠰᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠡᡁᠧ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ 70 ᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠹᠠᠠ ᠫᠦ᠋᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠵᠢᠩ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠧ ᠱᠢ ᠯᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ᠂ ᠯᠠᠪᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 609 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠪᠷᠣᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ 123 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠨᠢ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷ᠂ ᠮᠠᠩᠰᠢᠶᠣᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ