ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠴᠢᠬᠢᠳᠣ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠷᠪᠢᠯᠢᠬ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠯᠣᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠡᠷᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ