ᠲᠠᠷᠠᠰᠣ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠬ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠰᠦᠷᠠᠯ ᠨᠢ 50~250 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠷᠣᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ