ᠬᠢᠶᠠᠬ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

     ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠃ ᠰᠦᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠤᠯᠠᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠴᠦᠮ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ᠂  ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠬ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠰᠬᠢᠯᠡᠭᠳᠠᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ