ᠰᠣᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠣᠭᠤᠪᠤᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠣ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠃ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠬ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠣ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ