ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠣ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/22

      ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠣ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠦᠶᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ 22.75% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠲᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠣ ᠴᠠᠷᠭᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ